ข้อมูลโครงการ

            กรมทางหลวง จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการดำเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะ ทางหลวงทั่วประเทศ เช่น งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้าง ทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย ซึ่งล้วนเป็น ภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์

            ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุผลตามแผนงานต่าง ๆ ดังกล่าว กรมทางหลวง จะต้องจัดเตรียมโครงการให้สอดคล้องตามแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “งานสำรวจ และออกแบบ” ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การเตรียม โครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทย ตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่งงานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสำรวจและออกแบบเป็นไป ตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้าง และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการได้ เมื่อมีแบบแล้ว

            ดังนั้น กรมทางหลวง จึงดำเนิน “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก” เพื่อช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวกและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทําสื่อหรือเอกสารต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดระยะการดําเนินการ อย่างต่อเนื่อง