การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวง เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ เว็บไซต์ และไลน์ของโครงการ เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาโครงการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด      การพัฒนา “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก” อาจเกิดผลกระทบ ต่อผู้ที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนระบบนิเวศ โดยรอบ ทั้งในช่วงที่มีการก่อสร้างและเมื่อเปิดให้บริการ
      การสำรวจและออกแบบโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้งในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน
      ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ เพื่อนําข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณา ออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม
      นอกจากนี้ ยังดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ของโครงการ เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และพัฒนาโครงการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด