พื้นที่ศึกษา

            “โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401
สายแยก โคกเคียน – เขาสก”
มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพื้นที่แยกโคกเคียน ตําบลโคกเคียน
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อําเภอ 6 ตําบล ได้แก่ ตำบลโคกเคียน ตำบลตําตัว
ตำบลรมณีย์ อำเภอตะกั่วป่า ตำบลท่านา ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และตำบลคลองศก
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางของโครงการมีบางส่วนที่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ได้แก่ ป่าเทือกเขาบางปริกและป่าบางอี ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่
ป่าคลองสกและป่าคลองพนม ป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียน และป่าควนหินดาน ป่าเขาปลายโต๊ะ
และป่าเขาศก และพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจํานวน
2 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานนางสีดาและโบราณสถานแหล่งที่พระนารายณ์ ดังนั้น โครงการ
จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)       “โครงการสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยก โคกเคียน - เขาสก” มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณพื้นที่แยกโคกเคียน ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อําเภอ 6 ตําบล ได้แก่ ตำบลโคกเคียน ตำบลตําตัว ตำบลรมณีย์ อำเภอตะกั่วป่า ตำบลท่านา ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม แนวเส้นทางของโครงการมีบางส่วนที่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าเทือกเขาบางปริกและป่าบางอี ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางรัก และป่าเขาบางใหญ่ ป่าคลองสกและป่าคลองพนม ป่าเขาบางแก้ว ป่าเขาบางเคียน และป่าควนหินดาน ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก และพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานนางสีดาและโบราณสถานแหล่งที่พระนารายณ์ ดังนั้น โครงการ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ความเป็นมา

     ออกแบบรายละเอียดทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก ให้มีขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งปรับปรุง

จุดตัดทางแยก ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โครงข่ายทางหลวง และปริมาณการจราจรในอนาคต พร้อมระบบระบายน้ำ

ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว 

และความปลอดภัยทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม       ออกแบบรายละเอียดทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก ให้มีขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งปรับปรุง จุดตัดทางแยก ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ โครงข่ายทางหลวง และปริมาณการจราจรในอนาคต พร้อมระบบ ระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม