ความเป็นมา

            ทางหลวงหมายเลข 401 เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยง
ระหว่างทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดพังงา
ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันแนวเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนอาจทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
            กรมทางหลวง จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนิน
“โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก”

ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรฐานทาง
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อช่วยให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่ง
สินค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรให้คล่องตัว
มากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์

            “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก”
มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
ดังนี้

             เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 32.50กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

             เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปริมาณจราจร
และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม สำรวจ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

             เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง      “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวง หมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก” มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
      • เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง หมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 32.50 กิโลเมตร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
      • เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปริมาณจราจร และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เนื่องจาก การพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม สำรวจ คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ
      • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการศึกษา

            “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก”

มีขอบเขตการศึกษาของโครงการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
            ด้านวิศวกรรม
            ด้านเศรษฐกิจและสังคม
            ด้านสิ่งแวดล้อม
            ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      “โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 401 สายแยกโคกเคียน - เขาสก” มีขอบเขตการศึกษาของโครงการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
      • ด้านวิศวกรรม
      • ด้านเศรษฐกิจและสังคม
      • ด้านสิ่งแวดล้อม
      • ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 450 วัน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565
จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 450 วัน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565
จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566