โครงการสํารวจและออกแบบ ทล.401 สายแยกโคกเคียน – เขาสก (สัมมนา ครั้งที่ 2)